කතානායකගේ වාහනය අලුත් වැඩියා කරන්න කෝටි දෙක හමාරක් ?

User Rating: Be the first one !

තමාගේ වාහනය වසර 15ක් පැරණි එකක් බැවින් එය අලුත් වැඩියා කිරීම සඳහා රුපියල් දෙකෝටි හැට අට ලක්ෂයක ඇස්තමේන්තුවක් ලැබී ඇතැයි කතානායකවරයා පවසනවා.

එබැවින් ඊට වඩා අලුත් වාහනයක් ගැනීම සුදුසු බව තමාට හැඟී යන බවයි ඔහු කියා සිටින්නේ.

එමෙන්ම මන්ත්‍රීවරුන්ටද තීරු බදු රහිත වාහන ගෙන්වීමට අවසර ලබා දිය යුතු බව ඔහුගේ අදහස වී තිබෙනවා.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Translate »