ප්‍රවේශමෙන් ! ගං වතුරට හසුවූ කුකුළන් වෙළඳපොලට ?

මෑතකදී ඇති වූ ගංවතුර තත්ත්වයන් මත පහත් බිම්වල ඉදිකර තිබූ කුකුළු ගොවිපළල් රැසක් ගංවතුරට හසුවී ඇත.

නමුත් ඒවායේ ශීතකරන වල තිබූ කුකුල් මස් මෙන්ම මියගිය කුකුළන්ද ඇසුරුම් කර වෙළඳපොළට නිකුත් කිරීමට සකස් සූදානමක් කරමින් පවතින බව වාර්තා වේ.

ප්‍රකට සමාගමක කුකුළු ගොවිපලක් ගංවතුරට හසුව ඇති අතර ඒවා නැවත ඇසුරුම් කර වෙළඳපොළට නිකුත් කිරීමට සූදානමක් ඇත.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Translate »