පෙරහැර කාලේ කටයුතු කරන ආකාරය ගැන අපේ විධායක සභාව රැස්වෙලා තීරණයක් අරන් කියන්නම් මහනුවර යාචකයෝ නාගරික කොමසාරිතුමියට කියයි

ඉදිරි පෙරහැර සමයේදී තමන් කටයුතු කරන ආකාරය ගැන තම සංගමයේ විධායක සභාව රැස්වී තීරණයක් ගෙන දැනුම් දෙන බව මහනුවර යාචකයින් පවසා තිබෙනවා.

මහනුවර නාගරික කොමසාරිස්තුමියට ඔවුන් විසින් මේ බව පවසා ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Translate »